Dohoda o Chráme Nerys I.

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dohoda o Chráme Nerys I. je dohoda pojednávajúca podmienky, pod ktorými štát Eraxus odovzdal časť územia v okolí Chrámu štátu Etaven.

ℹ️
Dohoda o Chráme Nerys I.
Chrám prvej kravy Nerys I.
Chrám prvej kravy Nerys I.
Verze 1.15/1.16
Typ dohoda
Datum 20. 11. 2020

Účastníci Eraxus, Etaven
Příčina objavenie Chrámu na území Eraxusu
Výsledek odovzdanie územia Etavenu
10/7/2024 9:47:16 · Š · E · R

Historický kontext

Po nájdení Chrámu Nerys I. Etavenskými archeológmi na území Eraxusu a pobúrením uctievačov kráv si začal Etaven nárokovať priľahlé územie. Za Eraxus v prípade jednal splnomocnený Majkl48, ktorý exhumoval telo Nerys I. Napätie medzi štátmi napokon vyústilo do súdneho sporu, kde sa proti sebe postavili zástupcovia Majkl48 a Gold_Cake. O výsledku rozhodoval sudca Pravdomat, ktorý rozhodol v prospech Etavenu. Majkl48 s rozsudkom nesúhlasil a územie chcel vydať iba pod podmienkou obdržania časti Stredozemného mora alebo uzavretí spojenectva medzi dvomi štátmi.

S cieľom zastaviť rastúce napätie sa prípadu ujal Wulfnight, ktorý prišiel s návrhom uzavrieť s Etavenom dohodu. Po jej vyhotovení požiadal sudcu Pravdomata o odobrenie bodov, ten mu dohodu uznal a podpísal ako nestranná osobnosť. Ako posledný dohodu podpísal Gold_Cake v neutrálnom mestskom štáte Tswillin, čím nadobudla platnosť.

Obsah dohody

Dohoda o Chráme Nerys I. (ďalej len dohoda)

Eraxus

Zastúpený: Wulfnight

Etaven

Zastúpený: Gold_Cake

  • Obsah dohody nadobúda platnosť ihneď po podpísaní

I. Predmet dohody

Predmetom dohody je ustanoviť podmienky, za ktorých odovzdá štát Eraxus Chrám prvej kravy Nerys I. (ďalej len Chrám) a priľahlé územie štátu Etaven, rovnako ako vymedzenie odovzdaného územia.

II. Vymedzenie územia

Touto dohodou sa štát Eraxus zaväzuje odovzdať územie ihličnatých lesov v okolí Chrámu. Územie je nasledovne ohraničené: severne hranicami s Banseinom, východne riekou tečúcou z Banseinského mora do Etavenského oceánu, západne hranicami Etavenu spred vytvorenia tejto dohody a Veľkou Eraxusskou stenou a z juhu pobrežím Etavenského oceánu.

III. Podmienky odovzdania

Etaven sa zaväzuje dodržať nasledovné body: 1. Etaven nenapadne, nevyhlási vojnu, nepodporí iný štát/osobu s cieľom poškodiť Eraxus. 2. Etaven nenapadne občana Eraxusu za žiadnych okolností s výnimkou nelegálnej činnosti občana Eraxusu mimo hraníc štátu Eraxus. 3. Etaven sa na odovzdanom území nedopustí činnosti, ktorá by mala priamy nepriaznivý dopad na blízke územie Eraxusu.

IV. Sankcie

Pri porušení akéhokoľvek dobu stanovenom v časti III pripadá preberané územie bezpodmienečne naspäť štátu Eraxus bez možnosti sa odvolať.

Dňa 20. 11. 2020 dolupodpísaní

za Eraxus: Wulfnight

za Etaven: Gold_Cake

nezainteresovaná osoba: sudca Pravdomat

súhlasia s obsahom dohody.

— Dohoda o Chráme Nerys I., 20. 11. 2020