Carraighenské železárny

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ℹ️
Carraighenské železárny
Carraighenská huť
Pohled na železárny z Banseinu
Pohled na železárny z Banseinu
Verze 1.15/1.16
Postaveno zahájeno 10. 7. 2020
Důvod postavení průmyslový rozvoj na severu Etavenu
Souřadnice x:180 z:-1800
📍

Stát Etaven
Oblast pohoří Ardglean
Místo Carraighen
Architekt 16.png Kertyz
Účel hutní komplex
těžba uhlí
výroba koksu
výroba surového železa
Sloh průmyslový
24/4/2024 19:08:43 · Š · E · R

Carraighenské železárny jsou průmyslový komplex zaměřený na těžké strojírenství a hutní prvovýrobu, který je unikátní navazujícím technologickým tokem výroby surového železa. Proces začíná těžbou černého uhlí, zpracováním uhlí na koks a je zakončen výrobou surového železa ve vysoké peci pomocí koksu. Unikátní je i svou polohou. Nachází se v pohoří Ardglean bohatém na ložiska černého uhlí, na okraji města Carraighen.

Historie

PaLe0ntolog provádějící výzkum

První impuls k těžbě černého uhlí nařídil Kertyz, starosta města Carraighen, když s rozvojem města a průmyslové výroby docházelo k velkému úbytku lesů na svazích pohoří Ardglean a jeho těsné blízkosti. Během paleontologických nálezů byl pozorován zvýšený výskyt černého uhlí na severním pobřeží Středozemního moře. Uhlí nalezeno v primitivních povrchových dolech bylo používáno už původními pravěkými kmeny v této oblasti. Průzkumné vrty tvrzení potvrdily a byla objevena velká ložiska rašeliny. Zásadní zvrat v poptávce po uhlí však byl plán založit na okraji města Carraighen železárny. V té době již vznikají ve Tswillinu plány na stavbu potřebné železniční dráhy přes území Carraighenu a projekt na výstavbu železáren tak dostává zelenou.

Černouhelný důl

Hlubinný Důl Majkl

Hlubinný Důl Majkl zásobuje průmyslový komplex je kvalitním černým uhlím (tzv. antracit). Uhlí dobývané z Carraighenské pánve má nízký obsah síry a má vhodné vlastnosti pro koksování. Důlní jáma byla založena v červenci roku 2020 a jednalo se o první budovu v areálu současných železáren. Uhlí vydobyté na povrch je rozváženo po interní podnikové železniční síti na uhelné skládky a do koksovny k dalšímu zpracování. Pro havíře dolu Majkl byla postavena Štítová kolonie, nacházející se jižně od jámy. Výstavba probíhala v listopadu roku 2020 a bylo postaveno šest dvoupodlažních dvoubytových domků.

Koksovna

Koksovna (vpravo dopravníkový most)

Koksovna Carraighenských železáren se nachází severně od dolu Majkl, v těsné blízkosti železničního nádraží Carraighen hl. n.. Provoz obsahuje jednu koksovací baterii vybavenou dvěmi koksovacími pecemi. Carraighenská koksovna využívá metodu přímého koksování a je vyhřívána vlastním koksárenským plynem, pro rozběh zařízení je však možno použít i plyn vysokopecní.

Popis technologie

Koksování (neboli karbonizace) je proces, při kterém dochází k zahřívání černého uhlí na teplotu cca 1000 °C za omezeného přístupu vzduchu. Během tohoto procesu se uvolňují prchavé látky z paliva a vznikají pevné produkty (koks), a plynné produkty (surový koksárenský plyn). Hotový koks je z baterie vytlačen na koksovou rampu. Po vytlačení je nutno jej v co nejktratším čase uhasit, aby nedošlo ke spalování koksu a tedy ke ztrátám koksu. Dochlazený koks se dopravuje pásovými dopravníky v dopravníkových mostech do třídicí stanice a poté do zásobníku nebo přímo do vysoké pece jako vsázka.

Vysoká pec

Vysoká pec (vlevo ohřívače vzduchu)

První Carraighenská vysoká pec, uvedená do provozu TBA, změnila pohled na výrobu surového železa. Razantní změna výrobního procesu, nahrazení primitivních pudlovacích pecí vysokou pecí, a nahrazení obyčejného uhlí koksem, znatelně zvýšilo kvalitu výsledného produktu. Finální dokončení pece se protáhlo, jelikož se jedná o velmi složité technologické zařízení.

Popis technologie

Vysokopecní vsázku tvoří rudná část, struskotvorné přísady a palivo (koks). Carraighenská vysoká pec využívá primitivní zvonovou sazebnu pro zavážení materiálu do vysoké pece. K zavážce slouží jednoduchý skipový výtah na šikmé dráze. Ve spodní části je do pece vháněn několika výfučnami proud předehřátého vzduchu v ohřívačích vysokopecního větru. Spalováním koksu vzniká velké množství tepla a oxidu uhelnatého a uhličitého, které mají redukční vlastnosti. V nižší části pece tak dochází k redukci oxidů železa obsaženého v rudné vsázce. Vyredukované železo díky své hustotě klesá to tzv. nístěje kde se hromadí. Dochází však vlivem spalování koksu k nauhličení kovu. V nejnižší části nístěje se nachází odpichový otvor, kterým se periodicky v několikahodinových intervalech tekuté surové železo vypouští. Během procesu vzniká také velké množství vysokopecního plynu, který je využíván k předehřívání vzduchu vháněného do vysoké pece, nebo koksárenské baterie. Přední Carraighenští odborníci nadále pracují na zdokonalení výrobního procesu.

Produkt

Výsledným produktem je surové železo. Pojem surové železo označuje slitinu železa a uhlíku s obsahem uhlíku nad 2 % (obykle 3,5 - 4 %). Taková slitina je vlivem vysokého obsahu uhlíku velmi křehká a je tak určena k dalšímu přepracování v tekutém stavu na ocel nebo litinu. Carraighenské železárny expedují surové železo v tuhém stavu ve formě tzv. „housek” k dalšímu zpracování v ocelárenských pecích.

Interní železniční síť

Železniční trať Carraighenských železáren je jednokolejná, normálněrozchodná železniční trať spojující všechny hutní provozy Carraighenských železáren. Trať je využívána pro nákladní dopravu, především pro převoz uhlí, koksu a expedici hotového surového železa. Její okrajová část je však součástí Carraighenské lokální dráhy a slouží tak i pro osobní dopravu.

Galerie