Tento článek patří mezi nejlepší články na Mineland Wiki.

Návody:Státy

Z Mineland.eu | Wiki
(přesměrováno z Návody:Války)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Státy fungují na Minelandu jako zpestření hry. Zde naleznete základní pravidla, příkazy a návody týkající se pluginu Lands, který je spravuje.

Příkazy

Plugin lands byl vývojářem významně přepracován a některé příkazy již nemusí být aktuální, většina však stále platí. V následujících dnech budeme opravovat.

Tyto příkazy a přístup k nim se můžou lišit v závislosti na vaší roli ve státě či serverovým pravomocím.

Pro tyto příkazy také lze využívat alias /l <příkaz>.

 • /lands help – zobrazit nápovědu dostupných příkazů pro státy
 • /lands – základní příkaz, otevřít menu státu/států

/lands

 • /lands accept – přijmout žádost
 • /lands assign – přiřadit výběr oblasti
 • /lands balance – zobrazit stav státního konta
 • /lands ban – zabanovat hráče ze státu
 • /lands chat <zpráva>, /lch <zpráva> nebo /lch <stát> <zpráva> – posát do státního chatu
  • /lands chat toggle nebo /lch toggle – zapnout/vypnout psaní do státního chatu (další zprávy pak můžete psát bez příkazu)
 • /lands claimzabrat chunk, ve kterém se právě nacházíte do vašeho státu
  • /lands claim auto – zapnoout/vypnout automatické zabírání oblastí
  • /lands claim <poloměr> – zabrat oblast chunků v poloměru od chunku, kde se nacházíte (tj. poloměr 3 zabere 7×7 chunků)
  • /lands claim fill – vyplnit nezabranou oblasti uvnitř již zabraných chunků
 • /lands deny – zamítnout žádost
 • /lands deposit – vložit finance na státní konto
 • /lands edit – přepnout do editace státu
 • /lands info – zobrazit informace o státě
 • /lands invites – zobrazit pozvánky
 • /lands leave – opustit stát
 • /lands list – zobrazit seznam států
 • /lands map – zobrazit mapu
 • /lands menu – otevřít menu státu/oblasti
 • /lands rent – spravovat pronájem
 • /lands selection – vybrat oblast
 • /lands setowner – předat správu státu
 • /lands setrole – nastavit roli (lepší spravovat přes /lands menu)
 • /lands setspawn – nastavit spawn státu
 • /lands spawn, /ls – teleport na spawn státu
 • /lands top – zobrazit 10 nejlepších států
 • /lands trust – přidat hráče
 • /lands unban – odbanovat hráče
 • /lands unclaim – odebrat chunk ze státu
  • /lands unclaim auto – zapnout/vypnout automatické odebírání chunku ze státu
 • /lands unstuck – teleport pryč ze státu v případě, že by hráč se nemohl pohybovat
 • /lands untrust – odebrat hráče
 • /lands view – zobrazit informace o území
 • /lands withdraw – vybrat finance ze státního konta

/wars

 • /wars help – zobrazit nápovědu dostupných příkazů pro války
 • /wars – základní příkaz, otevřít menu války

/nations

 • /nations help – zobrazit nápovědu dostupných příkazů pro aliace
 • /nations – základní příkaz, otevřít menu aliance
 • /nations accept – přijmout pozvánku
 • /nations chat <zpráva> nebo /nch <zpráva> – posát do aliančního chatu
  • /nations chat toggle nebo /nch toggle – zapnout/vypnout psaní do aliančního chatu (další zprávy pak můžete psát bez příkazu)
 • /nations create – vytvořit alianci
 • /nations delete – zrušit alianci
 • /nations deny – zamítnout pozvánku
 • /nations leave – opustit alianci
 • /nations menu – otevřít menu aliance
 • /nations rename – přejmenovat alianci
 • /nations setcapital – nasavit spawn aliance
 • /nations spawn, /ns – teleport na spawn aliance (na spawn státu, který je určen jako sídlo aliance)
 • /nations trust – pozvat stát
 • /nations untrust – odebrat stát

Založení a zrušení státu

© PanDrd

Každý hráč si může založit svoji osadu, která se teprve musí povýšit na stát. Osada nemůže claimovat, být aktivní ve státním roleplayi v roli státního celku, je pouze dočasná a po čase je třeba ji znovu založit.

Aby mohl z osady vzniknout stát, je potřeba splnit kritéria:

 • Tři základající členové (je možné zařídit si výjimku)
 • Zajistit svému státu wiki stránku (buď naučením se wiki, nebo ve spolupráci s jiným hráčem v komunitě)
 • Viditelný rozvoj osady a zastavěná plocha smysluplnými stavbami
 • Vytvořit státní vlajku
 • Vymyslet název státu dle pokynů níže na této stránce
 • Pokud chce být stát aktivní v roleplayi, je potřeba o sobě a svém státu napsat úvodní příspěvek na discord do kanálu zpravodajství, kde blíže ostatním hráčům přiblížíte směr státu, který zakládáte.

Odtržení od již existujícího státu/států

 • Území lze odtrhnout od již existujícího státu v případě, že skupina hráčů hrajících na tomto území je dostatečně aktivní a schopní na to, aby spravovala vlastní stát.
 • Odtržení území schvaluje nejprve Admin Team, následně je třeba případné schválení stvrdit na schůzi OMN nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
 • Odtržené území musí co se týče názvu, vlajky a dalších věcí respektovat pravidla, kterými se řídí hráči v případě vytvoření nového státu

Vytvoření nového státu

Více pokynů a rad k tomu, jak by měla vypadat osada připravená postoupit do státu:

 • Nový stát musí mít hlavní město nebo jiné centrum, které odpovídá jistým stadardům jako je větší počet budov či správní budova státu.
 • Název nového státu musí splňovat následující pravidla a doporučení:
  • Název musí být jednoslovný. Lze pak vymyslet víceslovný stát, který se bude používat jako oficiální název, například: Gobiddonská federace = Gobiddon.
  • Musí začínat velkým písmenem a pokračovat malými.
  • Měl by být čitelný.
  • Měl by vycházet z jiných jazyků než je čeština, slovenština či angličtina.
  • Neměl by být pouhou zkratkou.
  • Název státu musí být co nejunikátnější, neměl by se shodovat s reálně existujícím názvem státu, země, regionu nebo názvem z literatury, filmů, komiksů, či existujícím názvem čehokoli jiného, ale může se zkomolit a vytvořit tak název originální.
  • Při vymýšlení názvů států se však doporučuje vycházet z reálných principů pojmenovávaní států (koncovky -land, -ia, -co, -stan atp.), ale není to podmínkou.
 • Nový stát musí mít vlastní vlajku. Pro návrh doporučujeme používat generátor na Planet Minecraft, ze kterého pak můžete vytvořit link k sdílení vašeho návrhu. Vlajka nového státu musí splňovat následující pravidla a doporučení:
  • Musí jít vyrobit ve hře.
  • Měla by být rozpoznatelná a unikátní od ostatních vlajek.
  • Neměla by kopírovat existující vlajku v reálném světě (např. vlajku státu či organizace), může jí parodovat.
 • Dále je možné a silně doporučené, aby si stát zvolil svojí barvu na dynmapě:
  • Tato barva není nijak nárokovatelná a může být kdykoliv změněna členem Admin Teamu bez udání důvodu.
  • Barva by měla alespoň trochu respektovat dominantní barvu na vlajce, tedy pokud je vlajka převážně červená, stát by měl být na dynmapě červený.
  • V případě vzniku aliance se barva státu řídí barvou aliance.
 • Nový stát si musí určit své státní zřízení (republika, monarchie, diktatura atp.).
 • Název státu, vlajku i barvu na dynmapě vám vždy musí schválit člen Admin Teamu a tudíž si vyhazuje právo jej změnit či nesouhlasit s vaším výběrem pro zachování jistého estetického směru mapy.

Příklady dobrých názvů: Gobiddon, Oriland, Ataria, Caetrehn, Monteblanco, Oggdobas, Issaweso, Kenth

Příklady špatných názvů: Cesko, Sweden, BONGO, Frantikuv_stat, asdfgh, _Exit_, land012, Hellish Empire, Valyria, CarovnyLand

Smazání státu

Smazat stát lze pouze v případě, že na daném území se nenachází žádný aktivní hráč, který by převzal vlastnictví státu. V tom případě rozhodne Admin Team o dalším osudu území – buď zcela zanikne nebo bude připojen k sousednímu státu či sousedním státům. Stát neplní roli rezidence/regionu, proto se za účel existence státu nepovažuje ochrana staveb a majetku, ani /land spawn.

Zabírání území

Aktuální cena za jeden chunk půdy je jeden diamant, je možno claimovat svévolně, ale pamatujte na pravidla:

 • Tvar území by měl napodobovat státy v reálném světě. Doporučujeme proto zarovnávat území podle pobřeží, řek, biomů nebo podle pohoří (hranice prochází nejvyšším hřebenem pohoří).
 • Území by nemělo být čtvercové.
 • Voda by se neměla claimovat ve velkém, povoleny jsou menší říčky, jezírka.
 • Území by mělo být adekvátní vzhledem k počtu hráčů ve státě a počtu staveb. Pokud se dva malé státy nachází blízko sebe, může dojít k jejich sloučení. Pokud se zabírá území bezdůvodně (za účelem pouhé expanze či obklíčení jiného státu), pak si Admin Team vyhrazuje právo takové území odebrat či dokonce problematický stát zrušit.
 • Mělo by se claimovat s rozvahou a rozumem, ne pouze za účelem vyššího čísla v listu největších států. Je potřeba důvodnou expanzi územi prokázat zastavěním zabraného území, než se stát dále rozšíří.
 • Především důležité je kontrolovat si přes příkaz /l map pluginovou mapu zabraných chunků. Při zabírání přes hranice mohou vzniknout bubliny, které se budou na dynmapě jevit jako zaclaimované, ale tak se projevuje plugin lands. Bublina se dá vyplnit přes příkaz /l claim fill

Války

 • Války aktuálně nemají pluginové řešení, pokud budou chtít dvě strany válku uspořádat, kontaktují admin tým, který nastaví plugin tak, aby oběma stranám války vyhovoval.

Role ve státě

Správce

 • Hlavou státu je role Správce, který je při vzniku státu jmenován Admin Teamem. Dále je na správci a občanech státu, aby se dohodli, jakým zřízením bude jejich stát a tudíž i jakým způsobem se bude vybírat Správce státu.
  • Správce je pouze pluginové označení, formálně může být označen jako „prezident, král, první konzul, lord protektor,...“, název je čistě na něm.
  • V případě, že bude správce vyměněn buď demokraticky či nedemokraticky, přesune bývalý správce roli na nového.
  • V specificých případech může do výběru Správce státu zasahovat Admin Team či zasahovat OMN.

Změna správce státu

 • Správce státu není zároveň jeho majitelem. Všechny státy vlastní vedení serveru které vám může, pokud to uzná za vhodné, správcovství odebrat. (např. neaktivita) a předat jej jinému hráči.
 • Občan nebo byrokrat státu si může v případě aktivity správce nárokovat správcovství pouze pokud s tím souhlasí současný správce nebo člen AT (Admin a vyšší)

Byrokrat

 • Byrokrat je druhá nejvyšší role ve státě, Správce jí uděluje prověřeným a dlouho aktivním občanům. Byrokraté plní roli „adminů“ v rámci státu, koordinují nováčky či pomáhají Správcovi s chodem státu.
 • Pravomoce Byrokrata může Správce nastavit v rámci nastavování pravomocí u jednotlivých rolí.

Občan

 • Občan je základní role člena státu. Jeho pravomoce stanoví Správce v rámci nastavení jednotlivých rolí.

Spojenec

 • Spojenec je role, kterou v rámci členských států dostanou všichni členové, kteří v ostatních státech nejsou občany.
 • Její pravomoce lze v rámci aliance plošně nastavit, tj. například všichni spojenci můžou mít zakázáno nebo povoleno obchodování s vesničany.

Návštěvník

 • Návštěvník je role, kterou mají automaticky všichni hráči, kteří nejsou občany státu.

Další role a jejich správa

 • Správce může vytvořit další role, jejichž pravomoce a priority jsou volně nastavitelné.
 • Tyto další role jsou hodně pokročilé v rámci státu a jejch vytváření a správu doporučujeme jen zkušenějším hráčům.

Oblasti

Každý stát může vytvářet oblasti, tj. regiony, ve kterých lze nastavovat specifické pravomoce.

Vnitřní organizační struktura

V rámci státu může správce a byrokraté stanovit vlastní organizační strukturu a to jak územní, tak lidskou. Správce může vytvořit kraje, které například můžou spravovat jednotliví byrokraté, atd., nebo vytvořit systém voleb, jakým budou členové státu volit vedení a Správce. V originalitě se meze nekladou.

Vztah státu k OMN

Podrobné informace naleznete na stránce Organizace minelandských národů.

Každý stát (až na role-playové výjimky) je zastoupen v Organizaci minelandských národů (OMN).

Aliance

Podrobné informace naleznete na stránce /nations – seznam příkazů pro aliance.

Aliance jsou pluginu pro státy, které slouží hlavně k automatizování vztahů mezi státy. Aliance lze vytvářet i mimo

Vytvoření aliance

Alianci může vytvořit kterýkoliv stát. Název aliance musí být z technických důvodů pluginu jednoslovný, doporučuje se přesto oficiálně používat víceslovný název a jako jednoslovný název v rámci pluginu používat jeho zkratku. V praxi to znamená, že vznikne aliance „Lorem federace států Ipsumského pobřeží“, která bude na serveru pojmenovaná jako LFSIP. Ostatní pravidla stran názvu, vlajky, příp. sídla vycházejí z pravidel o založení státu. Případné drobné úpravy či návrhy stejně tak jako samotný vznik aliance doporučujeme konzultovat s Admin Teamem.

Alianci lze také nastavit barvu na dynmapě, což v praxi bude znamenat, že každý členský stát bude mít stejnou barvu. Admin Team může přihlédnout ke změně barvy cizího státu, pakliže by tento stát byl méně významnější než daná aliance či nebyl jejím členem.

Fungování aliance

Každý stát může být členem pouze jedné aliance. Admin Team proto doporučuje využívat aliance používat pluginové aliance pouze pro geopolitické vztahy, nikoliv pro obchodní vztahy. V rámci stahy může být vytvořena výkonná rada, která se stará o chod aliance a její záležitosti.

Plugin také všem členským státům přidává roli „Spojenec“ do jejich státu. Jako spojenci jsou pak označeni ti hráči, kteří jsou členy aliance, ale nikoliv občany daného státu. V rámci aliance lze nastavit pár pravidel, které spojenci mohou plošně dělat v rámci všech členských států (např. obchodovat s vesničany).

Sídlo aliance

Aliance si stanoví svůj sídelní stát, který nastaví příkazem /nations setcapital. Ostatní státy se pak mohou portovat na spawn tohoto sídelního státu příkazem /nations spawn.

Zrušení aliance

V případě, že všichni členové či poslední člen aliance se rozhodli, že další existence jejich spojení je zbytečná, mohou alianci rozpustit. Tento krok se doporučuje konzultovat s Admin Teamem. Pakliže se aliance rozpustí, musí si spravedlivě (na základě velikosti předchozích příspěvků, velikosti členských států či délky členství v alianci) rozdělit alianční majetek. Též na všechny státy přechází povinnosti vzniklé z mezinárodních smluv (například na nástupnické státy přechází povinnost platit reparace za prohranou válku, atp.).

Změny v systému

Plugin na státy funguje dle nastavení Admin Teamu. Ten si vyhrazuje jeho upravení s předchozím sdělením či bez něj na základě jejich rozhodnutí či nevyhovující situace na serveru. Je silně doporučeno se raději zeptat než konat něco, co je proti logice tohoto systému, či co zneužívá jeho nastavení.