Tento článek patří mezi nejlepší články na Mineland Wiki.

Návody:Státy

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Státy fungují na Minelandu jako zpestření hry. Zde naleznete základní pravidla, příkazy a návody týkající se pluginu Lands, který je spravuje.

Příkazy

Tyto příkazy a přístup k nim se můžou lišit v závislosti na vaší roli ve státě či serverovým pravomocím.

Pro tyto příkazy také lze využívat alias /l <příkaz>.

 • /lands help – zobrazit nápovědu dostupných příkazů pro státy
 • /lands – základní příkaz, otevřít menu státu/států

/lands

 • /lands accept – přijmout žádost
 • /lands assign – přiřadit výběr oblasti
 • /lands balance – zobrazit stav státního konta
 • /lands ban – zabanovat hráče ze státu
 • /lands chat <zpráva>, /lch <zpráva> nebo /lch <stát> <zpráva> – posát do státního chatu
  • /lands chat toggle nebo /lch toggle – zapnout/vypnout psaní do státního chatu (další zprávy pak můžete psát bez příkazu)
 • /lands claimzabrat chunk, ve kterém se právě nacházíte do vašeho státu
  • /lands claim auto – zapnoout/vypnout automatické zabírání oblastí
  • /lands claim <poloměr> – zabrat oblast chunků v poloměru od chunku, kde se nacházíte (tj. poloměr 3 zabere 7×7 chunků)
  • /lands claim fill – vyplnit nezabranou oblasti uvnitř již zabraných chunků
 • /lands deny – zamítnout žádost
 • /lands deposit – vložit finance na státní konto
 • /lands edit – přepnout do editace státu
 • /lands info – zobrazit informace o státě
 • /lands invites – zobrazit pozvánky
 • /lands leave – opustit stát
 • /lands list – zobrazit seznam států
 • /lands map – zobrazit mapu
 • /lands menu – otevřít menu státu/oblasti
 • /lands rent – spravovat pronájem
 • /lands selection – vybrat oblast
 • /lands setowner – předat správu státu
 • /lands setrole – nastavit roli (lepší spravovat přes /lands menu)
 • /lands setspawn – nastavit spawn státu
 • /lands spawn, /ls – teleport na spawn státu
 • /lands top – zobrazit 10 nejlepších států
 • /lands trust – přidat hráče
 • /lands unban – odbanovat hráče
 • /lands unclaim – odebrat chunk ze státu
  • /lands unclaim auto – zapnout/vypnout automatické odebírání chunku ze státu
 • /lands unstuck – teleport pryč ze státu v případě, že by hráč se nemohl pohybovat
 • /lands untrust – odebrat hráče
 • /lands view – zobrazit informace o území
 • /lands withdraw – vybrat finance ze státního konta

/wars

 • /wars help – zobrazit nápovědu dostupných příkazů pro války
 • /wars – základní příkaz, otevřít menu války
 • /wars declare – vyhlásit válku
 • /wars deny – zamítnout vyhlášení války
 • /wars info – zobrazit informace o válce
 • /wars menu – otevřít menu války

/nations

 • /nations help – zobrazit nápovědu dostupných příkazů pro aliace
 • /nations – základní příkaz, otevřít menu aliance
 • /nations accept – přijmout pozvánku
 • /nations chat <zpráva> nebo /nch <zpráva> – posát do aliančního chatu
  • /nations chat toggle nebo /nch toggle – zapnout/vypnout psaní do aliančního chatu (další zprávy pak můžete psát bez příkazu)
 • /nations create – vytvořit alianci
 • /nations delete – zrušit alianci
 • /nations deny – zamítnout pozvánku
 • /nations leave – opustit alianci
 • /nations menu – otevřít menu aliance
 • /nations rename – přejmenovat alianci
 • /nations setcapital – nasavit spawn aliance
 • /nations spawn, /ns – teleport na spawn aliance (na spawn státu, který je určen jako sídlo aliance)
 • /nations trust – pozvat stát
 • /nations untrust – odebrat stát

Založení a zrušení státu

Pro založení státu musíte kontaktovat Admin Team, který vaši žádost posoudí v závislosti na počtu odehraných hodin, lokalitě a postavených budov na místě, kde si přejete mít stát. Stát lze založit dvěma způsoby:

Odtržení od již existujícího státu/států

 • Území lze odtrhnout od již existujícího státu v případě, že skupina hráčů hrajících na tomto území je dostatečně aktivní a schopní na to, aby spravovala vlastní stát.
 • Odtržení území schvaluje nejprve Admin Team, následně je třeba případné schválení stvrdit na schůzi OMN nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
 • Odtržené území musí co se týče názvu, vlajky a dalších věcí respektovat pravidla, kterými se řídí hráči v případě vytvoření nového státu

Vytvoření nového státu

 • Admin Team se primárně nesnaží zakládat zcela nové státy z Terry Nullius, neboť snahou je omezit existenci států typu „1 hráč/1 skupina = 1 stát“.
 • Nový stát musí mít hlavní město nebo jiné centrum, které odpovídá jistým stadardům jako je větší počet budov či správní budova státu.
 • Název nového státu musí splňovat následující pravidla a doporučení:
  • Název musí být jednoslovný. Lze pak vymyslet víceslovný stát, který se bude používat jako oficiální název, například: Gobiddonská federace = Gobiddon.
  • Musí začínat velkým písmenem a pokračovat malými.
  • Měl by být čitelný.
  • Měl by vycházet z jiných jazyků než je čeština, slovenština či angličtina.
  • Neměl by být pouhou zkratkou.
  • Název státu musí být co nejunikátnější, neměl by se shodovat s reálně existujícím názvem státu, země, regionu nebo názvem z literatury, filmů, komiksů, či existujícím názvem čehokoli jiného, ale může se zkomolit a vytvořit tak název originální.
  • Při vymýšlení názvů států se však doporučuje vycházet z reálných principů pojmenovávaní států (koncovky -land, -ia, -co, -stan atp.), ale není to podmínkou.
 • Nový stát musí mít vlastní vlajku. Pro návrh doporučujeme používat generátor na Planet Minecraft, ze kterého pak můžete vytvořit link k sdílení vašeho návrhu. Vlajka nového státu musí splňovat následující pravidla a doporučení:
  • Musí jít vyrobit ve hře.
  • Měla by být rozpoznatelná a unikátní od ostatních vlajek.
  • Neměla by kopírovat existující vlajku v reálném světě (např. vlajku státu či organizace), může jí parodovat.
 • Dále je možné a silně doporučené, aby si stát zvolil svojí barvu na dynmapě:
  • Tato barva není nijak nárokovatelná a může být kdykoliv změněna členem Admin Teamu bez udání důvodu.
  • Barva by měla alespoň trochu respektovat dominantní barvu na vlajce, tedy pokud je vlajka převážně červená, stát by měl být na dnymapě červený.
  • V případě vzniku aliance se barva státu řídí barvou aliance.
 • Nový stát si musí určit své státní zřízení (republika, monarchie, diktatura atp.).
 • Název státu, vlajku i barvu na dynmapě vám vždy musí schválit člen Admin Teamu a tudíž si vyhazuje právo jej změnit či nesouhlasit s vaším výběrem bez udání důvodu.

Příklady dobrých názvů: Gobiddon, Oriland, Ataria, Caetrehn, Monteblanco, Oggdobas, Issaweso, Kenth

Příklady špatných názvů: Cesko, Sweden, BONGO, Frantikuv_stat, asdfgh, _Exit_, land012, Hellish Empire, Valyria, CarovnyLand

Smazání státu

Smazat stát lze pouze v případě, že na daném území se nenachází žádný aktivní hráč, který by převzal vlastnictví státu. V tom případě rozhodne Admin Team o dalším osudu území – buď zcela zanikne nebo bude připojen k sousednímu státu či sousedním státům. Stát neplní roli rezicence/regionu, proto se za účel existence státu nepovažuje ochrana staveb a majetku, ani /land spawn.

Zabírání území

Území států bývá zpravidla od založení nadefinováno Admin Teamem, jakékoliv rozšiřování státního území je momentálně možné pouze po domluvě s Adminem nebo Hlavním adminem. Pokud vzniká stát zcela nové na území nikoho, jeho území by mělo:

 • Tvar území by měl napodobovat státy v reálném světě. Doporučujeme proto zarovnávat území podle pobřeží, řek, biomů nebo podle pohoří (hranice prochází nejvyšším hřebenem pohoří).
 • Území by nemělo být čtvercové.
 • Území by mělo být adekvátní vzhledem k počtu hráčů ve státě a počtu staveb. Pokud se dva malé státy nachází blízko sebe, může dojít k jejich sloučení. Pokud se zabírá území bezdůvodně (za účelem pouhé expanze či obklíčení jiného státu), pak si Admin Team vyhrazuje právo takové území odebrat či dokonce problematický stát zrušit.

Získávat území je také možné formou války mezi dvěma státy a to sice okupováním území jiného státu. Takovýto proces je upraven v bodu Války.

Role ve státě

Správce

 • Hlavou státu je role Správce, který je při vzniku státu jmenován Admin Teamem. Dále je na správci a občanech státu, aby se dohodli, jakým zřízením bude jejich stát a tudíž i jakým způsobem se bude vybírat Správce státu.
  • Správce je pouze pluginové označení, formálně může být označen jako „prezident, král, první konzul, lord protktor,...“, název je čistě na něm.
  • V případě, že bude správce vyměněn buď demokraticky či nedemokraticky, přesune bývalý správce roli na nového.
  • V specificých případech může do výběru Správce státu zasahovat Admin Team či zasahovat OMN.

Změna správce státu

 • Správce státu není zároveň jeho majitelem. Všechny státy vlastní vedení serveru které vám může, pokud to uzná za vhodné, správcovství odebrat. (např. neaktivita) a předat jej jinému hráči.
 • Občan nebo byrokrat státu si může v případě aktivity správce nárokovat správcovství pouze pokud s tím souhlasí současný správce nebo člen AT (Admin a vyšší)

Byrokrat

 • Byrokrat je druhá nejvyšší role ve státě, Správce jí uděluje prověřeným a dlouho aktivním občanům. Byrokraté plní roli „adminů“ v rámci státu, koordinují nováčky či pomáhají Správcovi s chodem státu.
 • Pravomoce Byrokrata může Správce nastavit v rámci nastavování pravomocí u jednotlivých rolí.

Občan

 • Občan je základní role člena státu. Jeho pravomoce stanoví Správce v rámci nastavení jednotlivých rolí.

Spojenec

 • Spojenec je role, kterou v rámci členských států dostanou všichni členové, kteří v ostatních státech nejsou občany.
 • Její pravomoce lze v rámci aliance plošně nastavit, tj. například všichni spojenci můžou mít zakázáno nebo povoleno obchodování s vesničany.

Návštěvník

 • Návštěvník je role, kterou mají automaticky všichni hráči, kteří nejsou občany státu.

Další role a jejich správa

 • Správce může vytvořit další role, jejichž pravomoce a priority jsou volně nastavitelné.
 • Tyto další role jsou hodně pokročilé v rámci státu a jejch vytváření a správu doporučujeme jen zkušenějším hráčům.

Oblasti

Každý stát může vytvářet oblasti, tj. regiony, ve kterých lze nastavovat specifické pravomoce. Tyto oblasti se mohou i pronajímat a prodat jak občanům, tak cizincům.

Ochrana území

Pro všechny státy platí základní pravidlo, že stát není rezidence a stát neslouží k ochraně staveb a území. Proto je zakázáno vypínat pravomoce pro roli Návštěvník v oblasti „Default“ daného státu. Pokud chcete vytvořit ochranu napříkalad pro váš sklad či pro vaší farmu, lze vytvořit v rámci států oblast v menu Oblasti. V ní pak můžete zakázat cizím hráčům kopání, stavění, otevírání truhel či obchodování s vesničany. Zakazujeme vytvářet oblasti pro celá sídla či města, je mnohem efektivnější je využívat jen tam, kde je to nezbytně nutné. Griefy a další prohřešky Admin Team tvrdě trestá.

Pronájem / Prodej oblastí

Oblasti v rámci států lze pronajímat či prodávat. Prodej či pronájem oblasti Default, tj. celých států je zakázán.

Pokud chcete zadat oblast k pronájmu, stačí umístit cedulku v uvnitř oblasti ve formátu:

lands
rent
období maximum
cena

Pokud chcete zadat oblast k prodeji, stačí umístit cedulku v uvnitř oblasti ve formátu:

lands
sell
cena
 

Cena se udává v diamantech a při pronájmu či prodeji putuje na státní konto státu, ve kterém se oblast nachází. Jako období lze používat minuty (1m), hodiny (1m) a dny (1d). Pokud neuvedete maximální

Příklady

lands
rent
7d 28d
4

lands
rent
7d
4

lands
sell
32
 

Vnitřní organizační struktura

V rámci státu může správce a byrokraté stanovit vlastní organizační strukturu a to jak územní, tak lidskou. Správce může vytvořit kraje, které například můžou spravovat jednotliví byrokraté, atd., nebo vytvořit systém voleb, jakým budou členové státu volit vedení a Správce. V originalitě se meze nekladou.

Daně

V rámci pluginu existují daně (taxes) či odvody (upkeep, platba serveru za existenci státu), ale tyto nastavení jsou vypnuty. Každý stát si může interně stanovit vlastní daně a to jak jednorázové, tak pravidelné. Tyto odvody nemusí být pouze finanční, může se přispívat formou daní i na společné stavby či hlavní město státu.

Vztah státu k OMN

Podrobné informace naleznete na stránce Organizace minelandských národů.

Každý stát (až na role-playové výjimky) je zastoupen v Organizaci minelandských národů (OMN). V této organizaci se síla zastoupení udává počtem křesel pro každý stát, tedy silnější státy mají nárok na vyšší počet mandátů. Každý stát má nárok minimálně na 1 mandát. OMN slouží k role-playi, hráčskému řízení serveru či k řešení mezinárodních sporů. Vydává také závazné rezoluce, které vždy musí schválit Admin Team. Schůze OMN se konají nepravidelně a jejích termíny jsou předem oznámeny. OMN se může účastnit ze státu kdokoliv, nemusí být ani přítomen Správce. Pokud se za jeden stát nachází na schůzi OMN více hráčů než má stát mandátů, předseda nemusí započítávat všechny hlasy navíc od daného státu. Pokud má váš stát zájem o svolání, oznamte to Admin Teamu.

Vztah státu k cizím hráčům

Každý stát má povinnost nechat zaplé všechna povolení pro roli Návštěvník (tj. i kopání a stavění). Tyto nastavení pak lze upravit na úrovni oblastí, nicméně aby tyto nastavení byly k dispozici pro oblasti, musí být k dispozici i k celému státu. K cizím hráčům se chovejte mírumilovně a nevytvářejte zbytečné konflikty. Pokud se chce ubydlet někdo u vás ve státě, pomožte mu. Pokud ho z nějakého důvodu nechcete, kontaktujte Admin Team a ten to vyřeší za vás.

Války

Podrobné informace naleznete na stránce /wars – seznam příkazů pro války.

Války jsou doplňující funkcí pluginu na státy. Přidávají možnost živějšího PvP mezi dvěma státy či aliancemi. Platí pravidlo, že oba státy musí s podmínkami války souhlasit.

Mimopluginová cesta

Dvě strany (státy či aliance) se mohou předem domluvit na válce. Mají na výběr, zda chtějí bojovat o:

 • území
 • území a hold/kořist
 • hold/kořist (výsledek se neprojeví na mapě)

V rámci války si také mohou domluvit, jak se nepřítel bude chovat na jejich území, povoleny jsou i minimální zásahy do krajiny (např. stavění opevnění či kopání zákopů), případně upraví nastavení pro návštěvníky.

Před zahájením války vyrozumí zástupce obou států člena Admin Teamu, stačí moderátory, které strany se dohodly na válce, jejím průběhu a jejím ukončení. Admin Team také může zasáhnout do průběhu této války či jejího konce.

Pomocí mimopluginové cesty lze také vyřešit technické limitace pluginu (maximální velikost území je větší než plugin dovoluje na jednu válku, apod.), tj. lze například dohodnout si předem území, o které se bude bojovat, a pak používat válku v pluginu jako nástroj automatizace proběhu války – tedy lze po skončení jedné války hned vyhlásit další dokud nebudou naplněny podmínky výhry stanovené mimopluginovou cestou.

Před válkou

Oba státy se musí na válce dohodnout předem než útočník pošle obránci vyhlášení války. Útočníkem se pak po celou dobu války myslí strana, která použila příkaz /wars declare. Jestliže se předtím obě strany na průběhu války neshodly, může obránce žádost odmítnout. Státy si také mohou stanovit další vylepšení války, které jsou uvedené v předchozím bodě. Stejně tak se může napadený stát bránit u Admin Teamu v případě, kdyby jeho stát byl napaden navzdory nevyhlášené válce. Takováto forma agrese je ilegální a útočící stát může být za ni potrestán.

Vyhlášení války

Pokud oba státy souhlasí s začátkem války, plugin automaticky válku spustí. Čas mezi vyhlášením a začátkem je pouze 10 minut a to z toho důvodu, že oba státy mají čas na přípravu předtím než sjednají průběh války. Vyhlášením války se aktivují nastavení pluginu, která umožní cizí straně fungovat na cizím území (stavění, kopání, atp.) a to včetně PvP.

Válka mezi aliancemi

V případě, že se vyhlásí válka mezi dvěma státy, z něhož jeden je členem aliance, vyhlásí se automaticky válka celé alianci. Války si také mezi sebou mohou vyhlásit dvě aliance tím, že si je vyhlásí navzájem dva členské státy. Průběh války je identický s tím, že veškerá pravidla a nastavení platí na území celých aliancí.

Průběh války

Základní pravidlo – nechovejte se toxicky! Války jsou pouhým role-playovým rozšířením, není jejich důsledkem ničit vztahy mezi hráči či likvidovat vybalancovaný systém států. Válka samotná trvá v základu 168 hodin (7 dní).

Za zabití nepřítele se vašemu státu přičte 5 bodů. V průběhu války se pravidelně zobrazují v chatu válečné statistiky. Okamžitě je lze zobrazit příkazem /wars info.

Capture Block

V rámci války je povoleno používat Capture Block, tj. speciální bloky, které lze umístit na chunk nepřítele a to tak okupovat. Jejich recept naleznete v /wars menu. Dle nastavení pluginu je třeba po umístění Capture Blocku v daném chunku vydržet 30 sekund. Za jeho obsazení daný stát získá 5 bodů, v případě, že je Capture Block zničen nepřátelským státem, obdrží nepřátelský stát 2 body. Území se musí zabírat od společných hranic nebo od Terry Nullius. Pokud chcete role-playově vytvořit něco jako „výsadek“, kontaktujte Admin Team a oni vám s ním pomůžou, pokud vám ho schválí. Zabírat území musíte systematicky, nelze vytvářet pouhou „cestu“. Čím užší území budete zabírat, tím většímu riziku obklíčení nepřítelem se vystavujete.

Předmět Ingredience Recept Informace o předmětu Poznámka
Capture Block Red Stained Glass Pane
Beacon
Diamond (×2)
Iron Block (×3)
Red Stained Glass PaneDiamondBeaconDiamondIron BlockIron BlockIron BlockCapture Block
Capture Block se využívá při válce pro zabírání chunků nepřítele.
Více informací craftingu speciálních předmětů naleznete na stránce Předměty.
Lze vycraftit i v klasickém craftingu.

Drancování

Na území nepřítele mají obě strany povolen maximální přístup, je zakázáno drancování ve formě kradení materiálu či předmětů (toto si ovšem obě strany mohou předem povolit). Mohou být provedeny v lokální míře mírné úpravy krajiny, aby po skončení konfliktu například mohlo být známo, že v daném místě proběhla bitva. Takováto místa je ale nutné začistit či případně dostavit a obohatit po válce. Pokud takováto území budou příliš velká či nebudou dostatečně upravena, může je Admin Team rollbacknout a to až do původní podoby (základní generace světa).

Konec války

Válka končí pokud:

 • jedna ze stran kapituluje
 • uplyne maximální délka války (strana s vyšším počtem bodů vyhrává)
 • válka je ukončena Admin Teamem

Po skončení války

Po skončení války se doporučuje vytvořit mírový kongres mezi dvěma stranami, v důsledku kterého se ustanoví poválečné vypořádání a hlavně se začistí území, které si strany během války navzájem okupovaly. Obě strany se můžou dohodnout, že si okupované území vrátí pomocí /lands unclaim či že si je na nějakou dobu (nebo do příštího konfliktu) ponechají ve správě. Pokud jeden ze států obsadil větší část území druhého, může toto území být přiřazeno k tomuto státu na delší dobu a může se tak jednat o formu dlouhodobé okupace či vytvoření protektorátu. To platí i v případě, že se na daném území nacházejí hráčské stavby (např. města). Pak je daný stát povinnen přidat do státu všechny hráče z původního státu, kteří tam hrají. V dalších případech mohou vznikat i dočasné separované státy, které budou v rámci role-playe jasně geopoliticky ukotveny na jejich okupanty, původní stát v nich ovšem může podporovat revolty či odpor k okupantům. Tyto státy musí splňovat všechny podmínky stanovené při zakládání státu (název, vlajka, atp.). Jejich správcem může být někdo z okupantů či někdo z hráčů, kteří na daném území hrají.

Po konci války se doporučuje nastolit krátkodobé období smíru, kdy si obě strany doplní zásoby a regenerují svá území. V případě, že jsou podmínky finální kapitulace jedné strany stanovené mimopluginovou cestou, může se vyhlásit další válka.

Další situace

Admin Team může například v rámci na rezoluci OMN rozhodnout o vyhlášení války mezi dvěma státy. Může se jednat o formu intervence či okupace za účelem obsazení části či celého území. Pravidla jsou stanovena dle konkrétní situace.

Aliance

Podrobné informace naleznete na stránce /nations – seznam příkazů pro aliance.

Aliance jsou pluginu pro státy, které slouží hlavně k automatizování vztahů mezi státy. Aliance lze vytvářet i mimo

Vytvoření aliance

Alianci může vytvořit kterýkoliv stát. Název aliance musí být z technických důvodů pluginu jednoslovný, doporučuje se přesto oficiálně používat víceslovný název a jako jednoslovný název v rámci pluginu používat jeho zkratku. V praxi to znamená, že vznikne aliance „Lorem federace států Ipsumského pobřeží“, která bude na serveru pojmenovaná jako LFSIP. Ostatní pravidla stran názvu, vlajky, příp. sídla vycházejí z pravidel o založení státu. Případné drobné úpravy či návrhy stejně tak jako samotný vznik aliance doporučujeme konzultovat s Admin Teamem.

Alianci lze také nastavit barvu na dynmapě, což v praxi bude znamenat, že každý členský stát bude mít stejnou barvu. Admin Team může přihlédnout ke změně barvy cizího státu, pakliže by tento stát byl méně významnější než daná aliance či nebyl jejím členem.

Fungování aliance

Každý stát může být členem pouze jedné aliance. Admin Team proto doporučuje využívat aliance používat pluginové aliance pouze pro geopolitické vztahy, nikoliv pro obchodní vztahy. V rámci stahy může být vytvořena výkonná rada, která se stará o chod aliance a její záležitosti.

Plugin také všem členským státům přidává roli „Spojenec“ do jejich státu. Jako spojenci jsou pak označeni ti hráči, kteří jsou členy aliance, ale nikoliv občany daného státu. V rámci aliance lze nastavit pár pravidel, které spojenci mohou plošně dělat v rámci všech členských států (např. obchodovat s vesničany).

Sídlo aliance

Aliance si stanoví svůj sídelní stát, který nastaví příkazem /nations setcapital. Ostatní státy se pak mohou portovat na spawn tohoto sídelního státu příkazem /nations spawn.

Odvody (daně alianci)

Odvody za členství v alianci nejsou pluginově nastaveny, ale doporučuje se vytvoření interního systému, na základě kterého budou správci jednotlivých členských států přispívat alianci tak, aby měla vlastní finanční či fyzický majetek, se kterým může nakládat (např. v případě válečného stavu či placení reparací).

Zrušení aliance

V případě, že všichni členové či poslední člen aliance se rozhodli, že další existence jejich spojení je zbytečná, mohou alianci rozpustit. Tento krok se doporučuje konzultovat s Admin Teamem. Pakliže se aliance rozpustí, musí si spravedlivě (na základě velikosti předchozích příspěvků, velikosti členských států či délky členství v alianci) rozdělit alianční majetek. Též na všechny státy přechází povinnosti vzniklé z mezinárodních smluv (například na nástupnické státy přechází povinnost platit reparace za prohranou válku, atp.).

Změny v systému

Plugin na státy funguje dle nastavení Admin Teamu. Ten si vyhrazuje jeho upravení s předchozím sdělením či bez něj na základě jejich rozhodnutí či nevyhovující situace na serveru. Je silně doporučeno se raději zeptat než konat něco, co je proti logice tohoto systému, či co zneužívá jeho nastavení.